Two-photon exchange contribution in elastic electron-proton scattering, experiment at the VEPP-3 storage ring

D. M. Nikolenko, J. Arrington, L. M. Barkov, V. F. Dmitriev, V. V. Gauzshtein, R. A. Golovin, A. V. Gramolin, R. J. Holt, V. V. Kaminsky, B. A. Lazarenko, S. I. Mishnev, N. Yu Muchnoi, V. V. Neufeld, I. A. Rachek, R. Sh Sadykov, Yu V. Shestakov, V. N. Stibunov, D. K. Toporkov, H. De Vries, S. A. ZevakovV. N. Zhilich

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовМатериалы для конференции

5 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Two-photon exchange contribution in elastic electron-proton scattering, experiment at the VEPP-3 storage ring». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Physics & Astronomy