FIZICHESKOE MODELIROVANIE ELEKTRICHESKIKH PROTSESSOV, VYZYVAEMYKH PEREMEZHAYUSHCHIMI DUGOVYMI ZAMYKANIYAMI.

R. A. Vainshtein, S. I. Golovko

Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «FIZICHESKOE MODELIROVANIE ELEKTRICHESKIKH PROTSESSOV, VYZYVAEMYKH PEREMEZHAYUSHCHIMI DUGOVYMI ZAMYKANIYAMI.». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science