Opening up new horizons for psychiatric genetics in the Russian Federation: moving toward a national consortium

Olga Yu Fedorenko, Vera E. Golimbet, Svetlana Ivanova, Аnastasia Levchenko, Raul R. Gainetdinov, Arkady V. Semke, German G. Simutkin, Аnna E. Gareeva, Аndrey S. Glotov, Anna Gryaznova, Ivan Y. Iourov, Evgeny M. Krupitsky, Igor N. Lebedev, Galina E. Mazo, Vasily G. Kaleda, Lilia I. Abramova, Igor V. Oleichik, Yulia A. Nasykhova, Regina F. Nasyrova, Anton E. NikolishinEvgeny D. Kasyanov, Grigory V. Rukavishnikov, Ilgiz F. Timerbulatov, Vadim M. Brodyansky, Svetlana G. Vorsanova, Yury B. Yurov, Tatyana V. Zhilyaeva, Anzhelika V. Sergeeva, Elena A. Blokhina, Edwin E. Zvartau, Anna S. Blagonravova, Lyubomir I. Aftanas, Nikolay Bokhan, Zurab I. Kekelidze, Tatyana V. Klimenko, Irina P. Anokhina, Elza K. Khusnutdinova, Tatyana P. Klyushnik, Nikolay G. Neznanov, Vadim A. Stepanov, Thomas G. Schulze, Аleksandr Kibitov

Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

5 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Opening up new horizons for psychiatric genetics in the Russian Federation: moving toward a national consortium». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Medicine & Life Sciences