On the Determination of the Spectroscopic Parameters of Axially Symmetric XYZ3 (C3v) Molecules

Anna Leonidovna Fomchenko, A. G. Litvinovskaya, Irina Batorovna Bolotova, Natalia Ivanovna Raspopova, Yu S. Aslapovskaya, V. A. Zamotaeva, Yu V. Krivchikova, Yulia Chertavskikh

Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

4 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «On the Determination of the Spectroscopic Parameters of Axially Symmetric XYZ<sub>3</sub> (C<sub>3v</sub>) Molecules». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Physics & Astronomy