Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities

A. I. Konovalov, I. S. Antipin, V. A. Burilov, T. I. Madzhidov, A. R. Kurbangalieva, A. V. Nemtarev, S. E. Solovieva, I. I. Stoikov, V. A. Mamedov, L. Ya Zakharova, E. L. Gavrilova, O. G. Sinyashin, I. A. Balova, A. V. Vasilyev, I. G. Zenkevich, M. Yu Krasavin, M. A. Kuznetsov, A. P. Molchanov, M. S. Novikov, V. A. NikolaevL. L. Rodina, A. F. Khlebnikov, I. P. Beletskaya, S. Z. Vatsadze, S. P. Gromov, N. V. Zyk, A. T. Lebedev, D. A. Lemenovskii, V. S. Petrosyan, V. G. Nenaidenko, V. V. Negrebetskii, Yu I. Baukov, T. A. Shmigol’, A. A. Korlyukov, A. S. Tikhomirov, A. E. Shchekotikhin, V. F. Traven’, L. G. Voskresenskii, F. I. Zubkov, O. A. Golubchikov, A. S. Semeikin, D. B. Berezin, P. A. Stuzhin, V. D. Filimonov, E. A. Krasnokutskaya, A. Yu Fedorov, A. V. Nyuchev, V. Yu Orlov, R. S. Begunov, A. I. Rusakov, A. V. Kolobov, E. R. Kofanov, O. V. Fedotova, A. Yu Egorova, V. N. Charushin, O. N. Chupakhin, Yu N. Klimochkin, V. A. Osyanin, A. N. Reznikov, A. S. Fisyuk, G. P. Sagitullina, A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, M. K. Grachev, V. I. Maslennikova, M. P. Koroteev, A. K. Brel’, S. V. Lisina, S. M. Medvedeva, Kh S. Shikhaliev, G. A. Suboch, M. S. Tovbis, L. M. Mironovich, S. M. Ivanov, S. V. Kurbatov, M. E. Kletskii, O. N. Burov, K. I. Kobrakov, D. N. Kuznetsov

Результат исследований: Материалы для журналаОбзорная статьярецензирование

49 Цитирования (Scopus)

Аннотация

This review is devoted to the scientific achievements of the departments of organic chemistry in higher schools of Russia within the past decade.

Язык оригиналаАнглийский
Страницы (с-по)157-371
Число страниц215
ЖурналRussian Journal of Organic Chemistry
Том54
Номер выпуска2
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 фев 2018

ASJC Scopus subject areas

  • Organic Chemistry

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать