Measurement of the two-photon exchange contribution to the elastic e±p scattering cross sections at the VEPP-3 storage ring

I. A. Rachek, J. Arrington, V. F. Dmitriev, V. V. Gauzshtein, R. E. Gerasimov, A. V. Gramolin, R. J. Holt, V. V. Kaminskiy, B. A. Lazarenko, S. I. Mishnev, N. Yu Muchnoi, V. V. Neufeld, D. M. Nikolenko, R. Sh Sadykov, Yu V. Shestakov, V. N. Stibunov, D. K. Toporkov, H. De Vries, S. A. Zevakov, V. N. Zhilich

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

62 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Measurement of the two-photon exchange contribution to the elastic e±p scattering cross sections at the VEPP-3 storage ring». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Physics & Astronomy