Luminescence of solids excited by adsorbed oxygen atoms

Yu I. Tyurina, S. Kh Shigalugov, V. N. Emel'Yanov, A. N. Kataev, Yu V. Malovichko, E. Yu Plotnikova, Yu A. Sivov, V. D. Khoruzhii, V. V. Larionov

Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Luminescence of solids excited by adsorbed oxygen atoms». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Physics & Astronomy