LASER SOUNDING OF ATMOSPHERIC WATER-VAPOR BY RESONANCE METHOD

OK VOITSEKHOVSKAYA, YS MAKUSHKIN, VN MARICHEV, Artur Alexandrovich Mitsel, IV SAMOKHVALOV, AV SOSNIN

Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

Язык оригиналаАнглийский
Страницы (с-по)62-70
ЖурналIZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII FIZIKA
Номер выпуска1
СостояниеОпубликовано - 1977
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать