'Gamma' high-current electron accelerator

A. N. Bastrikov, S. P. Bugaev, M. I. Vorob'yushko, A. A. Dul'zon, G. M. Kassirov, B. M. Koval'chuk, V. A. Kokshenev, V. I. Koshelev, V. I. Manylov, G. A. Mesyats, A. A. Novikov, V. G. Podkovyrov, Yu F. Potalitsyn, K. N. Sukhushin, M. N. Timofeev, V. P. Yakovlev

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

2 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «'Gamma' high-current electron accelerator». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science