A new complex installation ATHLET for the investigation of interactions in ultrarays on Tien- Shan mountain

P. A. Chubenko, R. A. Mukhamedshin, L. A. Amurina, V. P. Antonova, A. S. Baygubekov, R. U. Beisembaev, A. S. Borisov, P. A. Chubenko, K. V. Cherdyntseva, V. I. Drobzhev, V. F. Grishchenko, E. N. Gudkova, Z. M. Guseva, Ye A. Kanevskaya, O. N. Kryakunova, S. V. Kryukov, A. I. Kupchishin, I. S. Martyanov, V. M. Maximenko, K. K. MukashevR. A. Nain, N. M. Nesterova, O. A. Novolodskaya, V. V. Oskomov, V. P. Pavlyuchenko, V. V. Piscal, V. S. Puchkov, V. A. Ryabov, T. Kh Sadykov, S. B. Shaulov, A. L. Shepetov, S. A. Slavatinsky, A. V. Stepanov, V. M. Sultangazin, Yu N. Vavilov, N. G. Vildanov, L. I. Vildanova, V. I. Yakovlev, N. N. Zastrozhnova, G. T. Zatsepin, V. V. Zhukov

    Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

    4 Цитирования (Scopus)

    Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «A new complex installation ATHLET for the investigation of interactions in ultrarays on Tien- Shan mountain». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

    Physics & Astronomy

    Engineering & Materials Science