17. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu firmy Merck 2014" hostila Katedra analytické chemie Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice

Результат исследований: Материалы для журналаКомментарий/дискуссиярецензирование

Язык оригиналаCzech
Число страниц1
ЖурналChemicke Listy
Том108
Номер выпуска4
СостояниеОпубликовано - 1 янв 2014
Опубликовано для внешнего пользованияДа

ASJC Scopus subject areas

  • Chemistry(all)

Цитировать