Научно-производственная лаборатория "Современные производственные технологии"

Результат исследований

  • 14 Статья
  • 12 Материалы для конференции
  • 5 Conference article
Фильтр
Статья
2020

Structure and Wear Resistance of the Coatings Plasma Sprayed with “TiC + High Chromium Cast Iron Binder” Composite Powder

Pribytkov, G. A., Kalita, V. I., Komlev, D. I., Baranovskiy, A. V., Radyuk, A. A., Krinitcyn, M. G., Ivannikov, A. Y., Korzhova, V. V. & Mikhaylova, A. B., 1 мая 2020, В : Inorganic Materials: Applied Research. 11, 3, стр. 558-562 5 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

2019

Beam Current Effect on Microstructure and Properties of Electron-Beam-Melted Ti-6Al-4V Alloy

Pushilina, N. S., Klimenov, V. A., Cherepanov, R. O., Kashkarov, E. B., Fedorov, V. V., Syrtanov, M. S., Lider, A. M. & Laptev, R. S., 1 окт 2019, В : Journal of Materials Engineering and Performance. 28, 10, стр. 6165-6173 9 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

1 Цитирования (Scopus)

Electron Beam Assisted Deposition of Ni–Al Coatings onto Steel Substrate

Bakinovskii, A. A., Knyazeva, A. G., Krinitcyn, M. G., Kryukova, O. N., Pobol, I. L., Fedorov, V. V. & Rajczyk, J., 1 окт 2019, В : International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. 28, 4, стр. 245-255 11 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

1 Цитирования (Scopus)

Formation of a porous titanium part under directed energy deposition: Theory and experiment

Anisimova, M. A., Knyazeva, A. G., Krinitcin, M. G., Fedorov, V. V. & Pobol, I. L., 2019, В : High Temperature Material Processes. 23, 1, стр. 1-24 24 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

2 Цитирования (Scopus)

Formation of the Structure via Electron Beam Cladding of Coatings by Titanium Carbide–Titanium Binder Powders

Pribytkov, G. A., Krinitcyn, M. G., Korzhova, V. V., Firsina, I. A., Baranovskiy, A. V. & Durakov, V. G., 1 мая 2019, В : Inorganic Materials: Applied Research. 10, 3, стр. 582-588 7 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

Nondestructive Testing of CubSat Satellite Body Using Laser Vibrometry

Derusova, D. A., Vavilov, V. P., Druzhinin, N. V., Kazakova, O. I., Nekhoroshev, V. O., Fedorov, V. V., Tarasov, S. Y., Shpil’noi, V. Y. & Kolubaev, E. A., 1 мая 2019, В : Russian Journal of Nondestructive Testing. 55, 5, стр. 418-425 8 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

Selection of Technological Parameters of Selective Laser Melting of Mechanocomposite Ti–Nb Powder

Kovalevskaya, Z. G., Fedorov, V. V., Krinitsyn, M. G., Klochkov, N. S., Khimich, M. A. & Sharkeev, Y. P., 1 янв 2019, В : Inorganic Materials: Applied Research. 10, 1, стр. 19-23 5 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

Structure and properties of composite coatings prepared by electron beam melting with “titanium carbide - titanium binder”

Krinitcyn, M., Pribytkov, G., Korzhova, V. & Firsina, I., 25 янв 2019, В : Surface and Coatings Technology. 358, стр. 706-714 9 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

5 Цитирования (Scopus)

Synthesis of TiC–NiCrBSi Binder Alloy Composite Powders for Cladding and Deposition of Wear-Resistant Coatings

Pribytkov, G. A., Firsina, I. A., Korzhova, V. V., Krinitcyn, M. G. & Polyanskaya, A. A., 1 мая 2019, В : Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 60, 3, стр. 282-289 8 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

2 Цитирования (Scopus)
2018

3D printing in preoperative assessment of cardiac anatomy in patient with congenital ventricular septal defect and double-chambered right ventricle

Zavadovsky, K. W., Krivoshekov, E. V., Brasovsky, K. S., Lezhnev, A. A., Mochula, A. V., Shmakova, N. A., Skofenko, I. N., Vasilkova, K. N., Mishkina, A. I., Saushkin, V. V., Yanulevich, O. S. & Fedorov, V. V., 2018, В : Russian Electronic Journal of Radiology. 8, 1, стр. 194-201 8 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

Открытый доступ
1 Цитирования (Scopus)
2017

Laminated Object Manufacturing of in-situ synthesized MAX-phase composites

Krinitcyn, M., Fu, Z., Harris, J., Kostikov, K. S., Pribytkov, G. A., Greil, P. & Travitzky, N., 10 мар 2017, (Принято/в печати) В : Ceramics International.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

21 Цитирования (Scopus)

Sintering behavior and microstructure of TiC-Me composite powder prepared by SHS

Korosteleva, E. N., Korzhova, V. V. & Krinitcyn, M. G., 31 июл 2017, В : Metals. 7, 8, 290.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

14 Цитирования (Scopus)
2016

Capabilities of laser printers with different power

Ahmetshin, R. G., Fedorov, V., Kostikov, K. S., Martyushev, N. V., Ovchinnikov, V. A., Rasin, A. V. & Yakovlev, A. N., 2016, В : Key Engineering Materials. 712, стр. 246-250 5 стр.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

1 Цитирования (Scopus)

Problems of Development and Application of Metal Matrix Composite Powders for Additive Technologies

Korosteleva, E. N., Pribytkov, G. A., Krinitcyn, M. G., Baranovskii, A. V. & Korzhova, V. V., 8 авг 2016, В : IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 140, 1, 012010.

Результат исследований: Материалы для журналаСтатья

2 Цитирования (Scopus)