Результат исследований

Фильтр
Глава
2019

Environmental problems of mining waste disposal sites in Russia

Azarovа, S. V., Usmanova, T. V. & Mezhibor, A. M., 1 янв 2019, Reviews of Environmental Contamination and Toxicology. Springer New York LLC, стр. 59-84 26 стр. (Reviews of Environmental Contamination and Toxicology; том 247).

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовГлава

1 Цитирования (Scopus)
1990

Regularities of distribution of gold-ore fields and deposits in blackshale terranes of a Hercynian folded structure

Korobeynikov, A. F., Maslennikov, V. V. & Mikitchenko, V. Y., 1990, Izvestiya - Akademiya Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya. Том 2. стр. 103-115 13 стр.

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовГлава

1983

(Gold in the rocks of postorogenic gabbro-syenite-granite intrusives at Kuznetskii Alatau.

Korobeinikov, A. F., Domarenko, V. A., Vladimirova, E. V. & Rikhvanov, L. P., 1983, Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya. стр. 107-119 13 стр.

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовГлава

1 Цитирования (Scopus)

(Radiogeochemical characteristics of pyrite from gold-ore deposits of the Altai-Sayan folded region.

Rikhvanov, L. P., Pshenichkin, A. Y. & Malyasova, Z. V., 1983, Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva. 1 ред. Том 112. стр. 57-66 10 стр.

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовГлава

Gold fractionation in crystallizing magma.

Korobeynikov, A. F., 1983, Doklady, Academy of Sciences of the USSR, Earth Sciences Section. Том 258. стр. 193-196 4 стр.

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовГлава

2 Цитирования (Scopus)
1982

(Distribution features of gold in quartz of various genesis.

Korobeynikov, A. F., 1982, Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya. стр. 66-77 12 стр.

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовГлава

1977

Geochemical behavior of gold in contact-metasomatic processes in granitoid intrusions.

Korobeynikov, A. F., 1977, Doklady, Academy of Sciences of the USSR, Earth Science Sections. Том 227. стр. 213-216 4 стр.

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовГлава

1 Цитирования (Scopus)
1976

RASPREDELE. IE Z UPSILON LOTA V INTRUZIVNYKH I POSLEMAGMATICHESKIKH PORODAKH OL'KHOVSKO-CHIBIZHEKSKOGO RUDNOGO POLYA VOSTOCHNOGO SAYANA.

Korobeinikov, A. F., Matsyushevskii, A. V., Chesnokov, V. L. & Chernyaev, E. V., сен 1976, Geol Geofiz. 9 ред. стр. 62-74 13 стр.

Результат исследований: Материалы для книги/типы отчетовГлава