Study of properties of tungsten irradiated in hydrogen atmosphere

I. Tazhibayeva, M. Skakov, V. Baklanov, E. Koyanbayev, A. Miniyazov, T. Kulsartov, Yu Ponkratov, Yu Gordienko, Zh Zaurbekova, I. Kukushkin, E. Nesterov

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Study of properties of tungsten irradiated in hydrogen atmosphere'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy