Neurohumoral indicators of efficacy radiofrequency cardiac denervation

A. V. Evtushenko, V. V. Evtushenko, Yu V. Saushkina, Yu B. Lishmanov, E. A. Pokushalov, D. S. Sergeevichev, A. M. Gusakova, T. E. Suslova, O. N. Dymbrylova, A. N. Bykov, V. I. Syryamkin, Yu V. Kistenev, Yana Jonovna Anfinogenova, K. A. Smyshlyaev, A. I. Lotkov, I. O. Kurlov

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'Neurohumoral indicators of efficacy radiofrequency cardiac denervation'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy