Luminescence of solids excited by adsorbed oxygen atoms

Yu I. Tyurina, S. Kh Shigalugov, V. N. Emel'Yanov, A. N. Kataev, Yu V. Malovichko, E. Yu Plotnikova, Yu A. Sivov, V. D. Khoruzhii, V. V. Larionov

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Luminescence of solids excited by adsorbed oxygen atoms'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy