LASER SOUNDING OF ATMOSPHERIC WATER-VAPOR BY RESONANCE METHOD

OK VOITSEKHOVSKAYA, YS MAKUSHKIN, VN MARICHEV, Artur Alexandrovich Mitsel, IV SAMOKHVALOV, AV SOSNIN

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)62-70
JournalIZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII FIZIKA
Issue number1
Publication statusPublished - 1977
Externally publishedYes

Cite this

VOITSEKHOVSKAYA, OK., MAKUSHKIN, YS., MARICHEV, VN., Mitsel, A. A., SAMOKHVALOV, IV., & SOSNIN, AV. (1977). LASER SOUNDING OF ATMOSPHERIC WATER-VAPOR BY RESONANCE METHOD. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII FIZIKA, (1), 62-70.